За МИН-ЕКС

ДИСТРИБУТИВЕН ЦЕНТАР

Како успешен бренд МИН-ЕКС ДОО постои на нашиот пазар од 1995 година. МИН-ЕКС е фамилијарна компанија која има преку 170 вработени. Основна дејност е промет на производи во големопродажба и промет на производи во малопродажба.

Увоз

Во делот на големопродажбата увезуваме повеќе од 500 производи од Србија, Босна и Херцеговина и Бугарија.

Мотивација

Нашата цел е да ја одржиме професионалната соработка со нашите партнери. Императив на компанијата е да ги штити интересите на нашите клиенти, деловни партнери и вработени. Важен елемент на развојот на фирмата е прилагодување кон трендовите на пазарот, потребите на пазарот и спроведување на потребните стандарди.

Зошто Нашата Дистрибутивна Мрежа?

Компанијата континуирано вложува напори за подобрување на квалитетот на дистрибуцијата преку проширување на дистрибутивната мрежа, обновување на возниот парк, инвестирање во човечки фактори и воведување на агресивни алатки за маркетинг. Стандарди што ги применуваме во нашата работа:
  • HACCP
  • ISO 22.000
  • FIFO
Квалитет 100%
Брзина 100%
Ефикасност 100%
Објективност 100%

Александар Трајков

Менаџер за Продажба

" Наша цел е да создадеме економична дистрибуција која ќе соработува со реномирани производители и која на нашите потрошувачи ќе им нуди добар квалитет по прифатлива цена со точна и навремена посета и испорака. Најважно од се е потрошувачите и производителите да не доживуваат како вистински партнери."